Villkor och kostnader för Trustbuddy 2015


TrustBuddy är ett transparent företag. Det är viktigt för oss att våra kunder är informerade och förstår villkoren för medlemskap. Vi hoppas därför att du tar dig tid och läser igenom våra avtal innan du blir medlem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Definitioner i registreringen
PEP – POLITISKT EXPONERAD PERSON
En politiskt exponerad person (PEP) är någon som har varit eller är en person med inflytande i offentliga funktioner, även släktingar räknas till en PEP.
Exempel på PEP följer nedan.

Stats- och regeringschefer, ministrar samt vice biträdande ministrar.

Medlemmar i parlamentet.

Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas, utom i undantagsfall.

Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och medlemmar av styrande organ för centralbanker.

Ambassadörer, diplomatiska sändebud samt högt uppsatta personer inom försvarsmakten.

Medlemmar av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRUSTBUDDY

(gällande fr.o.m. den 2 december, 2014)

 1. INLEDNING
  TrustBuddy AB (”TrustBuddy”) är en kreditförmedlare. TrustBuddy fungerar som en träffpunkt på Internet som förmedlar kontakt mellan TrustBuddys Medlemmar så att de kan låna pengar till och från varandra. Vid registrering som Medlem hos TrustBuddy godkänner Medlemmen dessa Allmänna Villkor och blir då bunden av dem. Medlemmar som gör pengar tillgängliga för utlåning genom TrustBuddy-plattformen godkänner i förväg dessa Villkor för utlåning av pengar.

Dessa Allmänna Villkor reglerar endast det kontraktuella förhållandet mellan TrustBuddy och en Medlem, respektive det kontraktuella förhållandet mellan en Långivare och en Låntagare. De Allmänna Villkoren utgör inget trepartsavtal mellan TrustBuddy, Långivaren och Låntagaren.

TrustBuddy är inte part i något Låneavtal utan omnämns i dessa Allmänna Villkor endast enbart i sin egenskap av kreditförmedlare mellan Långivaren och Låntagaren. TrustBuddy åtar sig att svara för att de rättigheter som tillkommer en Låntagare enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillgodoses.

 1. DEFINITIONER
  I dessa Allmänna Villkor ska de begrepp som anges endan ha följande innebörd:

BankID: en personlig elektronisk legitimation som används för identitetskontroll och signering på Internet.

Låneansökan: en ansökan om ett lån enligt hos TrustBuddy gällande bestämmelser därom.

Låneavtal: ett avtal mellan en Låntagare och en eller flera Långivare avseende Långivarnas lämnande av ett lån till Låntagaren i enlighet med TrustBuddys vid var tid gällande bestämmelser. Dessa Allmänna Villkor utgör en del av varje Låneavtal.

Långivare: Medlem som har gjort pengar tillgängliga för utlån genom TrustBuddy-plattformen i syfte att låna ut de pengarna till en Låntagare.

Låntagare: Medlem som har godkänts vid en kreditprövning och begärt att erhålla ett lån genom TrustBuddy.

Medlem: Fysisk eller juridisk person som har registrerat sig på Webbplatsen och därmed har öppnat en TrustBuddy-profil

Säkringsbelopp: det belopp avseende utlånat kapital och som spärras för överföring till andra långivare, och i enlighet med vad som vidare framgår av punkt 7.

TrustBuddy: TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, med adress: Biblioteksgatan 9, SE 111 43 Stockholm, Sverige.

TrustBuddy-profil: varje Medlems egen profil på Webbplatsen.

Webbplatsen: www.trustbuddy.se, eller annan från tid till annan angiven domän där det system tillhandahålls där Låneavtal kan ingås mellan Medlemmar.

 1. REGISTRERING M.M.
  En identitetskontroll och/eller kreditprövning görs i samband med registreringen som Medlem på Webbplatsen.(registrering av en TrustBuddy-profil)

Vid registreringen görs en identitetskontroll av användarens personnummer, bankkonto och BankID, eller annan sådan identifieringsprocess som fastställs av TrustBuddy.

TrustBuddy utför penningtvättskontroll av alla nya Medlemmar i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär bl.a. att TrustBuddy inhämtar information om varifrån de insatta medlen kommer och om det finns en bakomliggande ägare (”verklig huvudman”) till medlen. TrustBuddy kan komma att vägra medlemskap baserat på denna information eller på grund av att Medlem inte lämnat fullständiga uppgifter.

Medlemmar använder sin BankID för att signera och acceptera dessa Allmänna Villkor samt Låneavtalet.

TrustBuddy åtar sig att uppfylla Långivarens upplysningsplikt och förklaringsskyldighet mot Låntagaren enligt lag och andra författningar och se till att ingångna Låneavtal följer god kreditgivningssed. TrustBuddy åtar sig därvid att klargöra förhållanden som rör varje lån, såväl för Låntagare som för Långivare, så att allt som rör Låneavtalet blir så tydligt som möjligt för båda parter. Det gäller även vissa möjliga konsekvenser och utfall som kan uppstå genom det aktuella Låneavtalet.

TrustBuddy har rätt att avråda och/eller neka en Låntagare när det gäller att ingå ett Låneavtal, om TrustBuddy blivit varse om omständigheter som tyder på att kreditavtalet skulle vara ofördelaktigt för Låntagaren att ingå, till exempel om det finns risk för överskuldsättning för Låntagaren.

 1. TRUSTBUDDY-PROFIL
  För att kunna inkomma med en Låneansökan eller lämna ett lån måste Medlemmen ha en TrustBuddy-Profil, vilket erhålles vid registrering som Medlem (se punkt 3 ovan).

Medlemmen förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord med sådan aktsamhet att ingen utomstående kan få tillgång till denna information. En Medlem ska genast meddela TrustBuddy om misstanke finns att någon utomstående har fått tillgång till användarnamn och lösenord eller på annat sätt skaffat sig tillgång till Medlemmens TrustBuddy-profil. Om en Medlem agerar oaktsamt och inte meddelar TrustBuddy om en sådan misstanke åtar sig Medlemmen att ansvara för de skador som uppkommit vid en otillbörlig användning av TrustBuddy-profilen.
En Medlem kan även i övrigt hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar TrustBuddy eller någon annan till följd av att Medlemmen agerar på ett sätt som strider mot dessa Allmänna Villkor eller till följd av annat oaktsamt agerande. TrustBuddy förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga en Medlems TrustBuddy-Profil, om misstanke finns om otillbörlig användning. TrustBuddy förbehåller sig rätten att avvisa en viss transaktion om TrustBuddy bedömer att begäran om denna inte kommer från Medlemmen själv eller om annat missbruk kan misstänkas.
Medel som Medlemmar gör tillgängliga för utlåning placeras på ett klientmedelskonto som är gemensamt för alla Medlemmars tillgångar. Medel som sätts in på klientmedelskontot är separerade från TrustBuddys egna tillgångar. En Medlems andel av det samägda klientmedelskontot är lika med den Medlemmens insättningar i förhållande till alla andra insättande Medlemmars insättningar. Räntor på klientmedelskontot tillfaller insättarna av medel på klientmedelskontot (d.v.s. endast insättande Medlemmar). Varje Medlems andel av denna ränta beräknas kvartalsvis och läggs till medlemssaldot som visas på TrustBuddy-profilen för varje Medlem som har rätt till sådan ränta.

 1. KREDITER
  5.1 Lånebelopp

Samtliga krediter som förmedlas genom TrustBuddy-plattformen utgörs av fristående lån med trettio (30) dagars löptid. Möjlighet till förlängning av kredittiden finns.

Alla som är Medlemmar hos TrustBuddy kan ansöka om ett lån enligt TrustBuddys Allmänna Villkor. Vid inkomna Låneansökningar utför TrustBuddy en identitetskontroll och kreditprövning av den Medlem som ansöker om lånet. En Låneansökan kan när som helst återkallas av den ansökande Medlemmen, men inte efter det att den godkänts och ett lån har beviljats.

Ett lån som förmedlas genom TrustBuddys plattform kan uppgå till jämna 500-kronorsbelopp om minimalt två tusen fem hundra (2 500) och maximalt till tio tusen (10 000) svenska kronor. Det kan endast erhållas genom att Låntagaren godkänner och signerar det standardiserade Låneavtal, som TrustBuddy erbjuder sina användare genom att använda sitt personliga BankID. Låneavtalet anses vara ingånget när Låntagaren med BankID signerat Låneavtalet.

5.2 Förlängning

Om en Låntagare önskar en längre kredittid än trettio (30) dagar, kan det aktuella lånet förlängas med ytterligare trettio (30) dagar mot en förlängningsavgift som betalas till TrustBuddy i egenskap av kreditförmedlare. Låntagaren blir skyldig att betala denna förlängningsavgift på dagen för förlängning, vilket är dagen efter den då det ursprungliga lånet förfaller. Om förlängningsavgift inte har erhållits senast tio (10) dagar efter att lånet har förfallit sker inte någon förlängning, utan kravet sänds iväg för factoring eller till inkassoföretag. TrustBuddy förhandlar å sina användares vägnar för att få till bästa möjliga villkor med inkassoföretag, och försöker också få till stånd factoringavtal om en långivare hellre önskar sälja sina låneavtal som fallerat.

En Låntagare har möjlighet att begära totalt fem (5) förlängningar av ett specifikt lån. Förlängningsavgiftens storlek är beroende av lånebeloppets storlek och framgår av tabellen nedan:

Om Låntagaren önskar förlänga lånet, medan Långivaren har begärt att avsluta sin utlåning genom TrustBuddy, kan låntagare erbjuda andra Långivare på plattformen att överta låneavtalen och därmed träder in i befintligt låneavtal.

Förutsatt att det finns långivare som vill ta över låneavtalet, överlåts dessa låneavtal till andra långivare på plattformen. Den nya långivaren övertar således den ursprungliga Långivarens fordran gentemot Låntagaren, och den ursprungliga Långivaren får sina medel återbetalade. Ett erbjudande om överföring av låneavtal till en annan långivare till dess att hela beloppet är återbetalat är dock avhängigt hur många långivare det finns på plattformen som har tillgänglig likviditet och är villiga att ta över låneavtalet.

 1. ÅTERBETALNING
  Låntagarens återbetalning av hela sin skuld enligt Låneavtalet ska ske till det konto som TrustBuddy anvisar. TrustBuddy åtar sig att som kreditförmedlare vidta alla rimliga åtgärder för att Låntagaren återbetalar sitt lån. TrustBuddy ansvarar dock aldrig för Låntagarens skuld till Långivaren och kan aldrig träda in i eller överta Låntagarens skuld.
 2. UTLÅNING
  Alla Medlemmar i TrustBuddy kan låna ut pengar genom TrustBuddy-plattformen till andra Medlemmar enligt TrustBuddys vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att bli Långivare krävs det vidare att Medlemmen gjort en insättning av penningmedel på ett klientmedelskonto. Långivarens uppdaterade status/saldo visas alltid på medlemmens TrustBuddy-profil. Genom att göra pengar tillgängliga för utlåning genom TrustBuddy-plattformen accepterar Medlemmen att agera som Långivare och ingå Låneavtal med en eller flera Låntagare enligt gällande bestämmelser för sådana lån.

En Långivares medel för utlåning fördelas genom TrustBuddy-plattformen på många låneavtal för att sprida risken. Varje enskilt lån kan ha högst femtio (50) Långivare. En Låntagare som lånar exempelvis 5 000 svenska kronor kan därför ha upp till femtio (50) Långivare som vardera lånar ut hundra (100) svenska kronor. Fördelningen sker genom att systemet inledningsvis fördelar hundra (100) svenska kronor från alla tillgängliga Långivare utifrån principen att den som först har satt in pengar är först att låna de första hundra (100) svenska kronorna. Om antalet tillgängliga Långivare understiger femtio (50) får den första Långivaren låna ut ytterligare hundra (100) svenska kronor osv. tills det belopp Låntagaren önskar låna är insamlat.

Detta görs för att sprida riskerna och begränsa eventuella förluster för en enskild Långivare. Den exakta fördelningen är dock alltid beroende på tillgängligt antal Låntagare och Långivare vid utlåningstillfället.

Kreditförluster beräknas löpande av TrustBuddy och fördelas proportionellt ut över alla Långivare i förhållande till det kapital som var och en har lånat ut. Till förluster räknas alla fordringar på Låntagare som slutligt konstaterats blivit värda noll (0) kronor

TrustBuddy åtar sig att registrera Låntagares betalning av förfallen skuld (d.v.s. amortering och räntor) enligt Låneavtalet, till Långivarens TrustBuddy-profil. Detta sker snarast efter det att betalningen registrerats på Långivarnas klientmedelskonto administrerat av TrustBuddy och erforderliga avstämningar och kontroller har gjorts.

 1. ÅTERBETALNING AV MEDEL TILLGÄNGLIGA FÖR UTLÅNINGEN
  Långivare kan när som helst begära att dess medel, som inte är bundna i löpande låneavtal avseende den Långivarens bankkonto återbetalas.

Medel som är utlånade och bundna enligt Låneavtal mot Låntagare kan också de begäras åter för utbetalning, med undantag för de medel som avser Säkringsbeloppet, se vidare om detta i punkt 8. Säkringsbeloppet. En sådan utbetalning kräver dock att det går att hitta andra långivare som är villiga att träda in i de löpande låneavtalen och att det finns långivare med tillgänglig likviditet som kan träda in och överta förpliktelserna i de löpande låneavtalet. Om Långivaren önskar få återbetalning av belopp som ingår i utlånade medel, avsäger sig Långivaren rätten till intjänad ränta på det aktuella utlånade beloppet. Dessa räntor tillfaller de Långivare som träder in och övertar de löpande låneavtalen.

Om det inte finns långivare med tillgänglig likviditet, som kan träda in i det löpande låneavtalet, kan långivaren inte återbetalning innan avtal ingås. I ett sådant fall kommer Långivaren få inbetalningar från Låntagarna, inklusive räntor, detta registreras fortlöpande på Långivarnas TrustBuddy-profil i takt med att dessa inflyter till klientkonton (enligt gällande regler). Långivaren kan få överföra dessa till sina ordinarie bankkonton fortlöpande efter medlen är tillbakabetalade.

Vid avslutande av ett TrustBuddy-profil kommer andelen förfallna men ej betalda skulder att räknas av. Efter avslutandet av TrustBuddy-profilen kommer Medlemmen inte att kunna göra anspråk på sin andel av medel som avser förfallna men obetalda skulder som kan komma att inflyta efter den tidpunkt då TrustBuddy-profilen avslutades.

 1. SÄKRINGSBELOPPET
  En del av den riskspridningsmodell som TrustBuddy tillämpar är avsedd att tillförsäkra att en enskild Långivare inte ensam blir påförd lån som tagits upp av en Låntagare med dålig betalningsförmåga. TrustBuddys system är därför utformat så att ett belopp motsvarande tio (10) procent av det belopp som vid var tid lånas ut från en Långivare reserveras och spärras för överföring till andra Långivare. De låneavtal som de tio procenten är hänförliga till kan inte lösas förrän de är återbetalade av Låntagarna, det så kallade Säkringsbeloppet. Långivaren kan begära och erhålla återbetalning av de spärrade tio (10) procenten i den takt Lånen återbetalas av Låntagarna, medan återbetalning av resterande nittio (90) procent kan begäras när som helst i enlighet med vad som anges ovan i 7. En sådan återbetalning kräver alltid att det finns andra Långivare med tillgänglig likviditet, som kan överta de löpande låneavtalen.
 2. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
  (A) TrustBuddy administrerar alla Långivarens utbetalningar.

(B) TrustBuddy administrerar alla Låntagares inbetalningar.

(C) TrustBuddy förbehåller sig rätten att lämna ut information om användarens identitet då TrustBuddy bedömer att det är nödvändigt eller då det krävs av en tillsynsmyndighet eller domstol.

(D) TrustBuddy förbinder sig att inte lämna ut information om Långivarens och Låntagarens identiteter till tredje man, utom då skyldighet att lämna ut sådan uppgift till polis, åklagare eller tillsynsmyndighet följer av domstolsbeslut eller dom, eller om skyldighet finns enligt lag eller annan författning som reglerar TrustBuddys verksamhet, eller om det är nödvändigt för att en fordran mot en Låntagare ska kunna drivas in.

(E) Genom sitt medlemskap och därigenom godkännande av dessa Allmänna Villkor överlåter Långivaren till TrustBuddy rätten att företräda Långivaren i alla de frågor som rör Långivarens fordran på Låntagaren enligt Låneavtalet och/eller att uppdra åt annan att vidta någon eller flera av de åtgärder som TrustBuddy äger rätt att vidta enligt Låneavtalet eller dessa Allmänna Villkor, respektive sådana rättigheter som normalt tillkommer en Långivare.

(F) Långivaren överlåter på samma sätt till TrustBuddy rätten att för Långivarens räkning överlåta Långivarens fordran på Låntagaren, helt eller delvis, till tredje man eller, istället för överlåtelse av fordringen, lämna uppdrag om indrivning till sådan tredje man av den aktuella fordringen. TrustBuddy ska i det senare fallet agera som så kallade inkassomandatarie för Långivaren.

(G) Utöver vad som framgår av punkten (D) ger Långivaren genom sitt medlemskap och därigenom godkännande av dessa Allmänna Villkor fullmakt till TrustBuddy att företräda Långivaren i alla de frågor som rör Låneavtalet, inkluderat, men inte uteslutande, att underteckna alla handlingar, förhandla alla avtal och ingå transaktioner avseende Låneavtalet samt även i alla övriga avseenden företräda Långivaren med avseende på Långivarens avtalsförhållande till Låntagaren.

 1. RÄNTA
  Gällande räntesats för ett lån hos TrustBuddy fastställs av TrustBuddy ensamt och är densamma för samtliga Låneavtal. Räntan för ett lån uppgår till tolv (12) procent
 2. AVGIFTER OCH EFFEKTIV RÄNTA
  Låntagaren betalar utöver ränta för ett lån även en uppläggningsavgift till TrustBuddy för att upprätta och administrera Låneavtalet i TrustBuddys egenskap av kreditförmedlare (se vidare i punkt 5 om gällande avgifter). Samtliga dessa kostnader ingår i begreppet ”effektiv ränta”, det vill säga Låntagarens sammanlagda lånekostnad uttryckt i en årlig procent av lånebeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa Låntagaren att jämföra olika erbjudanden. TrustBuddys effektiva ränta framgår alltid av Låneavtalet och på TrustBuddys hemsida under ”Villkor och kostnader” https://www.trustbuddy.se/villkor-och-kostnader/

För det fall en kredit förlängs påförs Låntagaren en eller flera förlängningsavgifter (se vidare i punkt 5 om detta). Låntagaren påförs också en straffavgift som betalas till TrustBuddy i samband med överlåtelse av en förfallen fordran till ett inkassoföretag (se vidare i punkt 5 om detta).

 1. SEN BETALNING
  Om Låntagaren inte betalar en förfallen fordran, det vill säga det ursprungliga lånet samt överenskomna räntor och avgifter, på dess förfallodag skickas en betalningspåminnelse till låntagaren. Om Låntagaren inte erlägger betalningen inom fjorton (14) dagar efter den första påminnelsen drivs utestående skuld in enligt vanliga regler om indrivning och inkasso av det inkassoföretag som TrustBuddy kan komma att samarbeta med. TrustBuddy kan även komma att överlåta Långivarnas fordran mot Låntagaren, eller del därav, inklusive överenskomna räntor och avgifter, under ett enskilt lån till tredje man.
 2. DRÖJSMÅLSRÄNTA M.M.
  Om betalning av ett visst lämnat lån, eller del därav, ränta eller avgifter inte sker i rätt tid har TrustBuddy rätt att påföra Låntagaren dröjsmålsränta enligt räntelagens regler samt påminnelseavgift och indrivningskostnader enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.
 3. AVSLUTANDE AV TRUSTBUDDY-PROFILEN M.M.
  Medlem som inte har några förpliktelser gentemot annan Medlem eller TrustBuddy, och inte heller har utlånade medel bundna i något Låneavtal, kan fritt avsluta sin TrustBuddy-profil direkt på Webbplatsen.

TrustBuddy kan direkt häva avtalsförhållandet och avsluta en Medlems TrustBuddy-profil om Medlemmen har lämnat oriktiga uppgifter till TrustBuddy eller i annat väsentligt avseende har brutit mot dessa Allmänna Villkor, vid konkurs, dödsfall eller om Medlemmen på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna enligt dessa Allmänna Villkor för att vara Medlem.

TrustBuddy har också rätt att häva avtalsförhållandet med en Medlem och avsluta Medlemmens TrustBuddy-profil om Medlemmen är inblandad i någon brottslig verksamhet eller om misstanke om detta föreligger. Vid avslutandet av ett TrustBuddy-profil enligt dessa Allmänna Villkor överförs eventuellt innestående medel på Långivarnas Klientmedelskonto administrerat av TrustBuddy, tillhörande medlemmen till Medlemmens av TrustBuddy kända bankkonto. För det fall något sådant bankkonto inte finns angivet och inte heller är känt av TrustBuddy, innestår medlen på Klientmedelskontot som används as TrustBuddys långivare, Om Medlemmen inte har gjort anspråk på medlen, inklusive ränta därå senast tre (3) år från dagen för upphörande av avtalsförhållandet tillfaller medlen de långivare som vid den tidpunkten har insatta medel på Långivarens klientmedelskonto administrerat av TrustBuddy.

 1. ÖVERLÅTELSE M.M.
  En Medlem äger ej rätt att upplåta, överlåta eller pantsätta sitt engagemang på TrustBuddy-plattformen, på annat sätt än som beskrivits ovan, till någon annan. En Långivare eller Låntagare har ingen rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter på TrustBuddy-plattformen på annat sätt än som framgår av dessa Allmänna Villkor eller ett Låneavtal, om inte annat framgår av dessa allmänna villkor. TrustBuddy har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor till en tredje man
 2. PERSONUPPGIFTER
  TrustBuddy ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och andra regler. Personuppgifter som Medlemmen lämnar till TrustBuddy i samband med att en TrustBuddy-profil öppnas eller som registreras i övrigt av TrustBuddy, behandlas av TrustBuddy och företag som TrustBuddy samarbetar med för administration av TrustBuddy-profilen och fullgörelse av TrustBuddys åtaganden avseende ingångna Låneavtal. Personuppgifterna utgör vidare underlag för TrustBuddys marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt information avseende Medlems skuldsättning för lån förmedlade på TrustBuddy-plattformen. TrustBuddy kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om Medlemmen vill ha information om vilka personuppgifter rörande Medlemmen som behandlas av TrustBuddy, eller vill begära rättelse av personuppgifter från TrustBuddy, ska en skriftlig begäran skickas till TrustBuddy AB, Wallingatan 12, 111 60 Stockholm, Sverige. Vill Medlemmen inte erhålla direktreklam från TrustBuddy anmäls detta av Medlemmen själv på Webbplatsen, alternativt kontaktar Medlemmen TrustBuddy.
 3. ÄNDRINGAR AV REGISTERUPPGIFTER
  Medlem ska genast ändra sina registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och annan information som är registrerade på Webbplatsen, direkt på Webbplatsen.
 4. RAPPORTERING
  Uppgifter om missförhållanden eller kreditmissbruk kan komma att lämnas av TrustBuddy till kreditupplysningsföretag och/eller myndighet. TrustBuddy kan i sådant fall exempelvis komma att lämna information som rör förhållande såsom skatt, avgifter eller avdrag enligt gällande regler i respektive land där Medlemmen verkar. TrustBuddy förbehåller sig också rätten att lämna ut information till länders myndigheter i enlighet med gällande regler i det enskilda landet, för den verksamhet som bedrivs av TrustBuddy och dess Medlemmar. Detta kan exempelvis gälla rapportering enligt regler rörande penningtvätt.

TrustBuddy innehåller, vid varje räntebetalningstillfälle och för vissa Långivares räkning, preliminärskatt i enlighet med svensk skattelagstiftning. Dessa medel placeras på TrustBuddys klientmedelskonto. Preliminärskatt utgår enligt den vid respektive tillfälle gällande skattesatsen. TrustBuddy inbetalar den skatt som har innehållits till Skatteverket. Den innehållna skatten kommer således att reducera sådan Långivarens ränteersättning i samband med varje sådant betalningstillfälle. Årlig kontrolluppgift kommer även att lämnas till Skatteverket samt till Långivare och Låntagare gällande detta.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING
  TrustBuddy ansvarar inte för förluster till följd av fel som uppkommer vid avbrott i Internetförbindelse eller fel i TrustBuddys kommunikationslänk och som förhindrar tillgång till Webbplatsen och/eller ett TrustBuddy-profil. Vidare ansvarar TrustBuddy inte för förluster som orsakas av fel, defekter eller avbrott i TrustBuddys datasystem som förhindrar tillgång till Webbplatsen eller TrustBuddy-profil, förutsatt att TrustBuddy har visat normal aktsamhet. TrustBuddy ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om TrustBuddy själv är föremål för, eller deltar i liknande konflikter.

Skada som orsakats av andra omständigheter än de ovan angivna ska ej ersättas av TrustBuddy om TrustBuddy har uppträtt med normal aktsamhet. TrustBuddy ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada. Om nämnda typer av händelser gör att TrustBuddy hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska transaktionen genomföras när hindret upphört.

 1. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
  TrustBuddy förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor utan föregående godkännande från Medlemmarna. Ändringar av de Allmänna Villkoren ska delges Medlemmarna utan ogrundat dröjsmål och görs genom meddelande till varje Medlems TrustBuddy-profil. En Medlem har i sådana fall rätt att avsluta sitt medlemskap och sin TrustBuddy-profil omedelbart (dock med de begränsningar som framgår i dessa Allmänna Villkor i övrigt beträffande avslutande av en TrustBuddy-profil). En ändring i dessa Allmänna Villkor gäller bara för Låneavtal som ingåtts efter det att ändringen har skett. Befintliga Låneavtal ska löpa enligt de Allmänna Villkoren vid avtalens ingående.
 2. SPRÅK
  TrustBuddys medlemmar har rätt att få ta del av dessa avtalsvillkor och löpande information om sitt medlemskap och lånetransaktioner från TrustBuddy på svenska och att kommunicera med TrustBuddy på svenska under avtalstiden.
 3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
  TrustBuddy följer i tillämpliga delar den svenska marknadsföringslagen (2008:486). Svensk lag gäller för dessa Allmänna Villkor samt vid tvist mellan Medlemmarna sinsemellan under ett Låneavtal respektive vid tvist mellan en Medlem och TrustBuddy.
  Låntagare som är missnöjda med den tjänst som TrustBuddy tillhandahåller kan vända sig till

Konsumentverket utövar tillsyn över att konsumentkreditlagen och Konsumentverkets allmänna råd efterlevs:

PRIVACY POLICY

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at post@trustbuddy.se

At www.trustbuddy.se, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.trustbuddy.se and how it is used.

TrustBuddy treats all information about customers in conformance with the current regulations in Sweden and Norway. Information is collected in agreement with the customer himself from public databases and from credit records.

Registration is required for TrustBuddy to offer its services to customers and to be able to offer advising and marketing of its own products.

TrustBuddy has obligation to observe silence regarding information about its customers. Redistribution of this information to any third parties shall be done only in consent with the customer, or in that case TrustBuddy is obliged to release this information.

TrustBuddy use e-mail as a channel of communication towards its customers. We would like to emphasize that confidential information will never be sent or requested by this means of communication. Trust buddy does not guarantee that information sent over the Internet does not become known to others. We therefore recommend that sensitive information is not sent via e-mail.

Information about stopping all communication through SMS from TrustBuddy can be found in our FAQ section here: https://trustbuddy.se/en/help/

To select in detail how TrustBuddy can contact you, please log in to your account and change your settings in the settings panel.

Log Files
Like many other Web sites, www.trustbuddy.se makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.trustbuddy.se does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party analytic services to measure the effectiveness of our site and to generate statistics for internal use.

www.trustbuddy.se has no access to or control over these cookies that are used by the third-party analytic service.

You should consult the respective privacy policies of the third-party analytic service (Google Analytics) and for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.trustbuddy.se’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other analytic service.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.