Så här beskrev TrustBuddys konkursförvaltning situationen 2015

När TrustBuddy gick i konkurs den 19 oktober inleddes ett omfattande och komplext arbete för att reda ut flera svåra finansiella och juridiska frågor. Detta utredningsarbete är prioriterat och konkursförvaltaren i Stockholm arbetar intensivt för att besvara all de frågor som uppkommit i anledning av konkursen, och särskilt ifråga om de utestående lånen och hanteringen av betalningar etc.

Allteftersom de olika frågorna – i förhållande till såväl TrustBuddys långgivare och låntagare som dess aktieägare och medarbetare etc. – kan besvaras läggs dessa svar och information om konkursen m.m. (på svenska och på engelska) ut på konkursens hemsida.. För att få svar på alla frågor hänvisar vi i första hand till denna sida.

Observera att när det gäller TrustBuddy’s egen hemsida (i olika länder) är denna inte garanterat och vid varje tidpunkt uppdaterad, vilket även innebär att varje låntagares eller långivares individuella saldo inte heller nödvändigtvis är helt uppdaterat. Det kan ta tid att uppdatera betalningar mot registreringar, bland annat när betalning gjorts till ett inkassobolag. Konkursboet har dock kontroll över Trustbuddys bankkonton liksom de inbetalningar som skett och fortsatt sker efter konkursutbrottet, och därigenom också kontroll över hur de individuella saldona i förekommande fall förändras.

Announcement is repeated in English below.

TrustBuddy AB Company Announcement

Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på obestånd. För att säkerställa en rättvis behandling av alla intressenter, så har styrelsen, med stor besvikelse, beslutat att ansöka om konkurs.

Bolagets tjänster kommer fortsatt att vara stängda, och handeln i aktien kommer inte att återupptas.

Som en konsekvens av de oegentligheter som begåtts, pågående diskussioner med bolagets intressenter, konstaterad likviditetsbrist samt att vi inte längre kan bedriva tillståndspliktig verksamhet, kan TrustBudy inte fortsätta att bedriva sin verksamhet. Dagens beslut gör det möjligt för alla intressenter att få en rättvis behandling i en strukturerad process. Styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att vara behjälplig på alla sätt i processen framåt.

Jag ska nu sätta mig in i alla de viktiga och brådskande frågor som bolaget har att hantera omedelbart för att på bästa sätt kunna ta tillvara de intressen som alla fordringsägares och övriga intressenter har. Hit hör att omedelbart få kontroll över bolagets samtliga tillgångar. Jag ser fram emot ett effektivt samarbete med TrustBuddys nuvarande styrelse och ledning.

TrustBuddy AB Company Announcement

Further investigation has revealed that the situation is increasingly complex and it will not be possible to continue operations in any form. The Board of Directors concludes that the company is insolvent. To ensure fair treatment of all stakeholders, the Board of Directors, with great disappointment, has decided to file for bankruptcy.

The services of the company will continue to be closed, and the trading in the share will not be resumed.

As a result of the misconduct, our ongoing discussions with stakeholders, lack of liquidity and inability to operate a regulated operation, TrustBuddy cannot move forward with the business. Today’s decisive action will give all stakeholders the opportunity to receive fair treatment in a structured process. The Board of Directors and management will continue to support the process going forward in any way we can.

My immediate focus will be to fully understand the critical questions of the business in order to find the best way to safeguard the interests of the creditors and other stakeholders. One action is to immediately take control over all assets of the company. I am looking forward to an efficient cooperation with the current board and management of TrustBuddy.